Koulutukset

Päihteet ja mielen hyvinvointi puheeksi korkeakoulussa

Päihteet ja mielen hyvinvointi puheeksi korkeakoulussa –koulutus on suunnattu korkeakoulun ohjaus- ja opetushenkilöstölle. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien osaamista päihdehaittojen ehkäisyn ja opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin tukemisen kysymyksissä sekä madaltaa kynnystä puheeksi ottoon. Koulutus tarjoaa käytännön työkaluja ohjauksen ja puheeksi oton tueksi. KUPLA-hanke toteuttaa ilmaisia koulutuksia 2020 syyskuun loppuun asti. Lisätietoja koulutuksista saa koulutussuunnittelija Emmi Lehtiseltä, emmi.lehtinen(a)ehyt.fi

Päihteet ja mielen hyvinvointi puheeksi korkeakoulussa -koulutus

Koulutuksen ensimmäisessä osiossa käydään läpi tilastotietoa ja teoriaa opiskelukykyyn, päihteisiin ja mielen hyvinvointiin liittyen. Toisessa osiossa jaetaan kokemuksia, keskustellaan erilaisista ohjaustilanteista ja käydään läpi puheeksioton teoriaa.

Koulutus on osallistujille ja järjestäjälle ilmainen. Koulutus järjestetään 10-25 hengelle kerrallaan. Korkeakoulun yhteyshenkilö vastaa koulutuksen tilavarauksesta, markkinoinnista ja osallistujien ilmoittautumisesta.
Koulutuksen kesto: 2h

“Erittäin mielenkiintoinen kokonaisuus, jota olisi kuunnellut pidempäänkin. Tärkeää asiaa ja konkreettisia keinoja kohdata opiskelija. Erittäin hienoa, että saimme tällaisen koulutuksen! Lisää tällaisia kaipaisin.”

“Lopussa pareittain tehty puheeksiottoharjoitus oli koulutuksen paras anti. Pelkästään alkoholin käytöstä kysyminen osoittautui hankalaksi palaksi turvallisesta ympäristöstä huolimatta.”


Tapahtumakoulutukset opiskelijajärjestöaktiiville 

Opiskelijoiden moninaisuuden huomioon ottavaa ja yhteisöllistä opiskelijakulttuuria voi rakentaa järjestämällä monipuolisia ja houkuttelevia tapahtumia, joihin kaikkien on helppo ja mukava osallistua. 

Tapahtumakoulutukset ovat suunnattuja kaikille opiskelijatapahtumia järjestäville – opiskelija- tai ylioppilaskuntien tapahtumavastaaville, opiskelijayhdistysten tapahtumavastaaville ja asiasta kiinnostuneille opiskelijatoimijoille. Koulutus jakaantuu neljään teemakokonaisuuteen, joita voidaan käyttää joko osissa tai kokonaisuutena. Tutustu koulutuksiin ja lataa tiedostot alta.

KUPLA-hanke toteuttaa ilmaisia koulutuksia 2020 syyskuun loppuun asti. 

Tapahtumakonseptipaja

Koulutuksessa pohditaan hyviä tapahtumakonsepteja ja ideoidaan yhdessä kokonaan uusia tapahtumia.

Koulutuksessa kehitetään tapahtumakonsepteja yhteisen ideoinnin kautta. Lisäksi koulutuksessa pohditaan, miksi alkoholittomiin tapahtumiin voi olla toisinaan vaikeaa saada yleisöä. Vuoden 2019 aikana pidettyjen pilottikoulutusten tuottamiin tapahtumaideoihin voi tutustua täällä:

Lataa koulutuksen diat täältä (pptx)

Koulutuksen kesto: n.1,5h

“Checklist tapahtuman suunnitteluun oli mielestäni erittäin toimiva vinkki!”

“Sain koulutuksesta intoa tapahtumien järjestämiseen.”

Tapahtumaturvallisuuskoulutus

Tapahtumaturvallisuuskoulutus käsittelee opiskelijatapahtumien turvallisuutta fyysisen turvallisuuden ja sosiaalisen turvallisuuden näkökulmista. Fyysisellä turvallisuudella tarkoitetaan aineellisia turvallisuuteen vaikuttavia asioita, kuten tapahtumatilat, välineet ja fyysisten onnettomuuksien ehkäisy. Sosiaalisella turvallisuudella tarkoitetaan osallistujalle turvallisuuden tunteen luovia asioita, kuten sääntöjä, häirinnän ja kiusaamisen ehkäisyä ja turvallisen tilan periaatteita.

Lataa koulutuksen diat täältä (pptx)

Koulutuksen kesto: n.1,5h

“Opin, että jo pienillä asioilla ja ennakoinnilla tapahtumaturvallisuus paranee huomattavasti.”

Tapahtumaviestintäkoulutus

Onko bileitä tai bingoiltaa olemassa, jos kukaan ei kuule niistä? Mitä asioita kannattaa huomioida tapahtumaviestinnässä kohdeyleisölle ja miten viestintä tapahtumasta on koko toteuttavan tiimin asia?

Koulutuksessa käsitellään viestintää tapahtumanjärjestämisen olennaisena osana: millaista on hyvä tapahtumaviestintä, miten viestintä voi madaltaa osallistumiskynnystä tapahtumaan ja mitä asioita kannattaa huomioida tapahtuman viestintäsuunnitelmassa.

Lataa koulutuksen diat täältä (pptx)

Koulutuksen kesto: n.1,5h

“Opin selvyyden siihen, mitä tapahtumaviestintä on, millainen on hyvä tapahtumakuvaus ja miten voi parantaa omaa viestintämarkkinointia.”

Saavutettavuus tapahtumanjärjestämisessä

Opiskelijatapahtumien tulisi olla kaikkien opiskelijoiden saavutettavissa. Tämän takia tapahtuman järjestäjän on tärkeää miettiä järjestämänsä tapahtuman saavutettavuutta kohderyhmänsä, eli korkeakouluopiskelijoiden kannalta.

Koulutuksessa käsitellään inklusiivisuutta ja savutettavuutta osallistumisen mahdollistamisena. Koulutuksessa annetaan ideoita siitä, miten huomioida erilaiset osallistujat ja heidän toiveensa ja tarpeensa yhteisön järjestämille tapahtumille. Koulutuksen punainen lanka on huomata, miten tärkeää osaa saavutettava opiskelijakulttuuri näyttelee opiskelijoiden hyvinvoinnin tukijana.

Lataa koulutuksen diat täältä (pptx)

Koulutuksen kesto: n.1,5h

“Opin, miten lisätä esteettömyyttä sitseille ja parantaa mahdollisuuksia lähestyä tapahtumajärjestäjiä.”

Tuutorikoulutukset 

Tuutorina mahdollistat sen, että uusi opiskelija kokee olevansa tervetullut opiskeluyhteisöön ja helpotat tutustumista muihin opiskelijoihin. Tunne ryhmään ja yhteisöön kuulumisesta sujuvoittaa opinnoissa alkuun pääsemistä ja on keskeinen opiskeluhyvinvointia ylläpitävä tekijä. Siksi on tärkeää jo ennen uusien opiskelijoiden saapumista miettiä, millä keinoilla voit tuutorina tukea hyvää ilmapiiriä sekä ryhmään kuulumisen tunnetta ja huomioida esimerkiksi opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet ja odotukset opiskelijaelämää kohtaan.  

Tuutorikoulutukset ja materiaalit on tarkoitettu opiskelijatuutoreiden ja tuutoreita kouluttavien tahojen tueksi. Koulutus on suunniteltu kokonaisuudeksi, joka aloitetaan koulutuksesta 1. Tuutorin rooli ja joka päättyy osioon 6. Päihteiden rooli opiskeluyhteisössä. Koulutusosioita on kuusi ja niitä voidaan käyttää myös yksittäisinä koulutuskokonaisuuksina tai niiden materiaalia voi yhdistellä ja muokata. Koulutusten lisäksi voit käyttää Osaava tuutori – opiskelijatuutorin tehtäväkirjaa (pdf) tuutoroinnin suunnittelun, toteuttamisen ja raportoinnin apuna.  Tutustu koulutuksiin ja lataa tiedostot alta.

KUPLA-hanke toteuttaa ilmaisia koulutuksia 2020 syyskuun loppuun asti.

Tuutorin rooli

Koulutuksessa pohditaan tuutorin omia motiiveja ja tavoitteita tuutorina toimimiseen. Tämän koulutuksen myötä tuutori ymmärtää oman roolinsa ja tehtävänsä suhteessa aloittaviin opiskelijoihin. Tuutori oppii hahmottamaan oman roolinsa ja tehtävänsä suhteessa erilaisiin odotuksiin, joita tuutoritoimintaan kohdistuu.

Lataa koulutuksen diat täältä (pptx)

Kesto: noin. 60 min.

"Oli hyvä, että pystyimme kertaamaan ja ajattelemaan vähän pienemmissä ryhmissä tutorointiin liittyviä asioita."

Tuutoritoiminnan suunnittelu

Koulutuksessa tuutori oppii ymmärtämään paremmin tuutoritoiminnan tavoitteellisuutta. Tuutori saa välineitä, joilla hän voi suunnitella tavoitteellista tuutoritoimintaa. Koulutuksen aikana tutustutaan yhteisten pelisääntöjen sopimisen tärkeyteen. Tuutoria perehdytetään raportoinnin luonteeseen ja sen merkitykseen itsensä ja muiden kannalta.

Lataa koulutuksen diat täältä (pptx)

Kesto: noin. 60 min.

"Tykkäsin, että koulutuksessa oli yritetty tasapainottaa luennointia ja ryhmä/paritehtäviä todella tasapuolisesti. Ei jäänyt missään välissä sitä fiilistä, että me vain istuisimme paikallamme ja olisimme passiivisia kuuntelijoita. Tämä oli hienoa!"

Tuutorin ryhmänohjaustaidot ja turvallinen ilmapiiri

Koulutuksessa käydään läpi ryhmäprosessin eri vaiheita ja niiden huomioimista tuutoritoiminnassa. Osallistuja perehdytetään turvallisen ryhmän merkitykseen ja hän oppii keinoja turvallisen ilmapiirin luomiseksi ryhmässä. Tuutori ymmärtää, että ryhmän ohjaaminen on harjoiteltavissa oleva taito. Koulutuksessa tuutori saa keinoja tutustumisharjoitteiden suunnitteluun, jotka sopivat kaikille fukseille.

Lataa koulutuksen diat täältä (pptx)

Kesto: noin 90 min.

“Tärkein ja mielenkiintoisin asia oli mielestäni se, miten ryhmään luodaan turvallisuuden tunnetta. Mielestäni on todella tärkeää, että uudet opiskelijat kokevat olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi uudessa opiskeluympäristössä.”

Moninaisuuden huomioiminen ja inklusiivisuus tuutoritoiminnassa

Koulutuksessa tutustutaan stereotypioihin ja omiin ennakkoluuloihin. Koulutuksen aikana tuutori oppii suunnittelemaan inklusiivista toimintaa ja harjoitteita, jotka sopivat kaikille uusille opiskelijoille.

Lataa koulutuksen diat täältä (pptx)

Kesto: noin 75 min.

“Mielestäni tärkein aihe mitä käsiteltiin, on kaikkien ryhmän jäsenien huomioiminen. Pitää osata miettiä esimerkiksi harjoituksia, jotka soveltuvat kaikille ryhmäläisille, jolloin kaikilla on turvallinen olo.”

Opiskelukyky ja mielen hyvinvointi

Tässä koulutuksessa tutustutaan opiskelukykyyn sekä mistä osa-alueista opiskelukyky muodostuu. Tuutori oppii ymmärtämään, miksi mielen hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä puhuminen on olennaista tuutoritoiminnassa. Koulutuksen jälkeen tuutori tietää keinoja, miten ottaa toiminnassa huomioon mielen hyvinvointiin liittyvät asiat. Tuutori oppii keinoja, joilla tukea omaa jaksamistaan ja tietää, miten ottaa huoli puheeksi fuksin kanssa. Tuutori saa neuvoja siihen, miten tarpeen tullen ohjata fuksi avun piiriin.

Lataa koulutuksen diat täältä (pptx)

Kesto: noin 60 min.

“Aion tuutorina pitää mielessä mielen hyvinvoinnin tärkeyden opiskelijoiden elämässä sekä edistää parhaani mukaan mielen hyvinvointia. Pysyä valppaana ja aktiivisena tuutorina ja auttaa uusia opiskelijoita esim. antaa tarvittaessa stressinhallinta vinkkejä yms.”

Päihteiden rooli opiskeluyhteisössä

Koulutuksessa tuutori pohtii, millaisessa roolissa päihteet ovat omassa opiskeluympäristössä ja ymmärtää, miksi päihteistä puhuminen on olennaista tuutoritoiminnassa. Koulutuksessa tuutori oppii keinoja, miten päihteisiin liittyvät asiat voi huomioida toiminnassa. Koulutuksen jälkeen tuutori tietää, miten ottaa huoli puheeksi ja miten ohjata fuksi avun piiriin.

Lataa koulutuksen diat täältä (pptx)

Kesto: noin 75 min.

“Opiskelijabileistä kiinnostumattomien osuus on yllättävän suuri, ja heidätkin täytyy huomioida tuutoritoiminnassa. Alkoholin rooli tapahtumissa on ylikorostunut, vaikkei sitä aina itse tajuakaan.”