Utbildningar

Att ta till tals rusmedel och psykisk hälsa i högskolan

Utbildningen Att ta till tals rusmedel och psykisk hälsa i högskolan är riktad till högskolans ledning och undervisningpersonal. Målet med utbildningen är att stärka deltagarnas kunskaper om förebyggande av rusmedelsrelaterade skadeverkningar, frågor kring erbjudande av stöd för studerandenas psykiska hälsa och att sänka tröskeln för att ta upp olika frågor. Utbildningen erbjuder praktiska verktyg för handledning och för diskussion.

Du får mer information om utbildningarna av utbildningsplanerare Emmi Lehtinen, emmi.lehtinen(a)ehyt.fi.

Att ta till tals rusmedel och psykisk hälsa i högskolan

I utbildningens första avsnitt går vi igenom statistik och teori om studieförmåga, rusmedel och
psykisk hälsa. I det andra avsnittet delar vi med oss av erfarenheter, diskuterar olika handledningssituationer och går igenom diskussionsteorin.

”En mycket intressant helhet som jag gärna skulle ha hört mer om. Viktiga frågor och konkreta sätt att bemöta studerande. Väldigt fint att vi fick denna utbildning! Jag deltar gärna i fler liknande utbildningar.”

”Övningen i att ta upp ett ämne till diskussion som vi gjorde parvis i slutet av utbildningen var allra bäst. Trots den trygga miljön var det väldigt svårt att ens ta upp frågan om alkoholanvändning.”

Utbildningen är avgiftsfri för deltagarna och arrangören. Utbildningen ordnas för 10–25 personer i taget. Högskolans kontaktperson ansvarar för att boka lokal, marknadsföra och anmäla deltagare till utbildningen.


Utbildningen tar 2h

Evenemangsutbildning för aktiva inom studentföreningar 

Genom att ordna mångsidiga och attraktiva evenemang i vilka det är lätt och bekvämt för alla att delta kan en gemenskaplig studiekultur som beaktar studerandenas mångfald byggas upp.

Evenemangsutbildningarna är riktade till alla som ordnar studentevenemang – evenemangsansvariga för studentkårer, evenemangsansvariga för studentföreningar och studentaktörer som är intresserade av ämnet. Utbildningen är indelad i fyra temahelheter som kan utnyttjas antingen i delar eller som en helhet.

Projektet KUPLA genomför avgiftsfria utbildningar fram till slutet av september 2020. Du får mer information om utbildningarna av utbildningsplanerare Emi Maeda, emi.maeda@ehyt.fi  Utbildningarna är endast tillgängliga på finska eller engelska.

Workshop i evenemangskoncept
I utbildningen funderar vi på goda evenemangskoncept och brainstormar gemensamt fram idéer för helt nya evenemang. I utbildningen utvecklar vi evenemangskoncept utifrån våra gemensamma idéer. Dessutom begrundar vi under utbildningen varför det ibland kan vara svårt att få publik till alkoholfria evenemang. Här kan du ta del av de idéer till evenemang som producerades under pilotutbildningarna 2019: Event ideas (På finska i Google Docs) Mini ideas (På finska i Google Docs) Utbildningen tar ca 1,5h Ladda ner utbildningen (pptx) “Kom-ihåg-listan för evenemangsplanering var ett väldigt bra tips!” ”Utbildningen inspirerade mig att ordna evenemang.”
Utbildning i evenemangssäkerhet
Utbildningen i evenemangssäkerhet behandlar säkerheten vid studentevenemang ur en fysisk och social säkerhetsaspekt. Med fysisk säkerhet avses faktorer som påverkar den materiella säkerheten, till exempel evenemangslokaler, utrustning och förebyggande av fysiska olyckor. Med social säkerhet avses faktorer som skapar en känsla av trygghet hos deltagaren, till exempel regler, förebyggande av trakasserier och mobbning och principer för en säker lokal. Ladda ner utbildningen (pptx) Utbildningen tar ca 1,5h ”Jag lärde mig att evenemangssäkerheten kan förbättras avsevärt även genom små åtgärder.”
Utbildning i evenemangskommunikation
Existerar festen eller bingokvällen om ingen får höra om den? Vilka faktorer är det bra att beakta då vi informerar målpubliken om evenemanget och på vilket sätt är hela teamet ansvarigt för evenemangskommunikationen? I utbildningen behandlas kommunikationen som en väsentlig del av evenemangsplaneringen: vad är god evenemangskommunikation, hur kan kommunikationen sänka tröskeln för att delta i evenemanget och vilka faktorer är det bra att beakta då evenemangskommunikationen planeras. Ladda ner utbildningen (pptx) Utbildningen tar ca 1,5h ”Jag fick klarhet i vad evenemangskommunikation är, hurdan en god evenemangsbeskrivning är och hur vi kan förbättra vår kommunikation och marknadsföring.” ”
Tillgänglighet i ordnandet av evenemang
Studentevenemang bör vara tillgängliga för samtliga studerande. Av denna anledning är det viktigt att evenemangsarrangören funderar på evenemangets tillgänglighet för målgruppen, dvs. högskolestuderandena. Utbildningen ser på hur inkludering och tillgänglighet möjliggör deltagande. Utbildningen erbjuder idéer för hur olika deltagare och deras önskemål och behov kan beaktas på de evenemang som gemenskapen ordnar. Den röda tråden i utbildningen är att visa hur viktig en tillgänglig studentkultur är för studerandenas välbefinnande. Ladda ner utbildningen (pptx) Utbildningen tar ca 1,5h ”Jag lärde mig att öka tillgängligheten för sammankomster och göra det lättare att kontakta evenemangsarrangören.”

Tutorutbildningar

I egenskap av tutor hjälper du nya studerande att känna sig välkomna i studiegemenskapen och gör det lättare för dem att lära känna andra studerande. Känslan av tillhörighet i gruppen och gemenskapen gör det lättare att komma igång med studierna och är viktig för studerandenas välbefinnande. Därför är det viktigt att du redan innan de nya studerandena anländer funderar på hur du som tutor kan stöda en god stämning samt känslan av tillhörighet till gruppen, och till exempel beakta studerandenas olika livssituationer och förväntningar på studielivet.

Tutorutbildningarna och materialet är avsedda som stöd för  tutorer och sektorer som utbildar tutorer. Utbildningen är planerad som en helhet som inleds med avsnitt 1. Tutorns roll och avslutas med avsnitt 6. Rusmedlens roll i studiegemenskapen. De sex avsnitten kan även utnyttjas som enskilda utbildningshelheter. Materialet kan också kombineras och redigeras. Förutom utbildningarna kan du utnyttja uppgiftsboken för tutorer – En kunnig tutor – Tutorns verktygslåda  (pdf) – som hjälpmedel vid planeringen och genomförandet av tutorverksamheten och rapporteringen.

Projektet KUPLA genomför avgiftsfria utbildningar fram till slutet av 2020. Du får mer information om utbildningarna av utbildningsplanerare Emmi Lehtinen, emmi.lehtinen(a)ehyt.fi. Utbildningarna är endast tillgängliga på finska eller engelska.

Tutorns roll
I utbildningen begrundar vi tutorns egna motiv och mål för tutorverksamheten. I och med denna utbildning förstår tutorn sin egen roll och uppgift i förhållande till nya studerande. Tutorn lär sig uppfatta sin egen roll och uppgift vad gäller de olika förväntningar som ställs på tutorverksamheten. Utbildningens materialer (pptx i Google Drive) Utbildningen tar ca 60 min. ”Det var bra att vi kunde repetera och fundera på frågor i anknytning till tutorverksamheten i lite mindre grupper.”
Planering av tutorverksamheten
I utbildningen lär sig tutorn bättre förstå tutorverksamhetens målorientering. Tutorn får redskap för att planera en målinriktad tutorverksamhet. Utbildningen granskar vikten av att komma överens om gemensamma spelregler. Tutorn introduceras i rapportering och dess betydelse för hen själv och andra. Utbildningens materialer (pptx i Google Drive) Utbildningen tar ca 60 min. ”Jag tyckte om att man i utbildningen hade försökt skapa en bra balans mellan föreläsning och grupp-/paruppgifter. Jag kände aldrig att vi bara skulle ha suttit och varit passiva lyssnare. Det här var bra!”
Tutorns grupphandledningsfärdigheter, grupprocess och en trygg atmosfär
Utbildningen granskar grupprocessens olika skeden och hur dessa bör beaktas i tutorverksamheten. Deltagaren introduceras i betydelsen av en trygg grupp och lär sig metoder för att skapa en trygg atmosfär i gruppen. Tutorn förstår att grupphandledning är en färdighet som kan övas upp. I utbildningen får tutorn metoder för att planera lär känna varandra-övningar som passar alla förstaårsstuderande. Utbildningens materialer  (pptx i Google Drive) Utbildningen tar ca 90 min. ”Jag tyckte att den viktigaste och mest intressanta aspekten var hur man skapar en trygg känsla i en grupp. Jag anser det väldigt viktigt att nya studerande känner sig välkomna och trygga i sin nya studiemiljö.”
Mångfald och inkludering i tutorverksamheten
I utbildningen tar vi del av stereotypier och våra egna fördomar. Under utbildningen lär sig tutorn planera inkluderande verksamhet och övningar som passar för alla nya studerande. Utbildningens materialer (pptx i Googe Drive) Utbildningen tar ca 75 min. ”För mig var det viktigaste med utbildningen att den visade att alla medlemmar i en grupp ska beaktas. Man ska till exempel fundera ut övningar som passar för alla i gruppen, vilket skapar en trygg känsla hos alla.
Studieförmåga och psykisk hälsa
I denna utbildning tar vi del av studieförmåga och dess delområden. Tutorn lär sig förstå varför det i tutorverksamheten är väsentligt att tala om psykisk hälsa och studieförmåga. Efter utbildningen känner tutorn till olika sätt att beakta psykisk hälsa i verksamheten. Tutorn lär sig olika sätt att stöda sin egen ork och vet hur man kan prata om oro med en förstaårsstuderande. Tutorn får råd för hur man vid behov hänvisar en förstaårsstuderande att söka hjälp. Utbildningens materialer (pptx i Google Drive) Utbildningen tar ca 60 min. ”I egenskap av tutor tänker jag beakta hur viktig den psykiska hälsan är i studerandenas liv samt göra mitt bästa för att främja den psykiska hälsan. Jag tänker vara en uppmärksam och aktiv tutor och hjälpa nya studerande, till exempel ge råd om stresshantering, etc.”
Rusmedlens roll i studiegemenskapen
I utbildningen funderar tutorn på vilken roll rusmedel har i den egna studiemiljön och förstår varför det är väsentligt att prata om rusmedel i tutorverksamheten. Tutorn lär sig metoder för hur saker som anknyter till rusmedel kan uppmärksammas i verksamheten. Efter utbildningen har tutorn lärt att ta oro till tals med en förstaårsstuderande och hur denna hänvisas att söka hjälp. Utbildningens materialer  (pptx i Google Drive) Utbildningen tar ca 75 min. ”Andelen studerande som är ointresserade av studentfester är överraskande stor och även dessa studerande måste beaktas i tutorverksamheten. Även om man inte alltid inser det själv överbetonas alkoholens roll vid evenemang.”