Vad är Kupla?

Projektet KUPLA – Studerande som förnyare av rusmedelskultur (2018–2020) stöder välbefinnandet och studieförmågan hos högskolestuderande, ökar högskolegemenskapernas beredskap att förebygga missbruk och främjar en studiekultur som bygger på gemenskapskänsla och tillgänglighet. KUPLA uppmuntrar till en öppen diskussion om rusmedel och psykiskt välbefinnande inom högskolegemenskaperna.

En tillgänglig och trivsam högskolemiljö

De studerandes välbefinnande och studieförmåga främjas av en högskolemiljö som erbjuder socialt stöd och är tillgänglig. Förebyggande av missbruk och ingripande i eventuellt missbruk av rusmedel är angelägenheter som berör hela högskolegemenskapen. Därför vill KUPLA nå personer som arbetar med de studerandes välbefinnande både i högskolor och inom studentorganisationer, och erbjuda dem utbildning och information om god praxis för hantering av detta problem.

Stöd för tutorer och evenemangsansvariga

KUPLA uppmuntrar studerande och lär dem ordna mångsidiga studentevenemang som är lätta att delta i och trivsamma för alla. I en enkät som Nyyti ry utförde bland nya studerande år 2015 ansåg 23 procent av de som svarade att studentevenemang är det bästa med studielivet. Å andra sidan uppgav 17 procent att de inte alls hade deltagit i studentevenemang. KUPLA erbjuder tutorer goda råd för att ta emot nya studerande.

Högskolepersonalen har en viktig roll

Nästan alla högskolor har rusmedelsprogram för de studerande. KUPLA stöder högskolepersonal som arbetar med välbefinnande och handledning i att utveckla och implementera rusmedelsprogram för studerande. Dessutom utbildar KUPLA högskolepersonal om hur man kan prata om rusmedel och psykiskt välbefinnande med studerande.Enligt en enkät som utfördes av Preventiimi år 2017 önskar 18-29-åriga unga vuxna mer diskussion om rusmedel och pekar ut läroanstalterna som den viktigaste platsen för diskussioner om rusmedel.

KUPLA är Nyyti ry:s och EHYT rf:s gemensamma projekt som genomförs 2018–2020. Projektets samarbetsparter är Finlands studentkårers förbund FSF rf, Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf, Studerandenas Idrottsförbund (OLL) ry och Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS.